સંપર્ક

નવસારી કેળવણી મંડળ કાર્યાલય

C/O શેઠ હીરાલાલ છોટાલાલ પારેખ નવસારી હાઇસ્કૂલ, નવસારી

દુધિયા તળાવ, પેટ્રોલપંપની સામે ,
નવસારી. ૩૯૬૪૪૫

ફોન નંબર:(૦૨૬૩૭) ૨૫૯૪૧૭

 

Input the code: captcha