નવસારી કેળવણી મંડળ,નવસારી. વ્યવસ્થાપક સમિતિ

શ્રી ગિરીશભાઈ હરિપ્રસાદ દેસાઈ

હોદ્દો: પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર: ૯૪૨૮૦૧૯૮૪૬
સરનામું: એ/૪૬, મજુર મહાજન સોસાયટી, જમાલપોર, નવસારી

શ્રી ઠાકોરભાઈ જી. નાયક

હોદ્દો:  ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર: ૮૧૫૪૯૧૮૪૬૭
સરનામું: 302, કૈલાશ ધામ, ચીકુવાડી, આશાબાગ, નવસારી

શ્રી તુષારકાંત ઝીણાભાઈ દેસાઈ

હોદ્દો: મંત્રીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૯૮૨૫૦૫૭૦
સરનામું:“માતૃ છાયા”, એ/૬, સાઈ નગર સોસાયટી વિજલપુર, આશાપુરી મંદિર પાછળ, નવસારી


શ્રી પ્રશાંત નરેન્દ્રભાઈ પારેખ

હોદ્દો: દાતા ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૨૫૧૧૪૮૦૫
સરનામું: ‘આનંદ’ નિલકંઠ નગર સોસાયટી, ઝવેરી રોડ નવસારી

શ્રી હિરેનભાઈ શાંતિલાલ પારેખ

હોદ્દો: દાતા ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૨૫૩૨૪૮૦૫
સરનામું: પાશિવ દર્શન,શૈલેષ પાર્ક સોસાયટીની પાછળ , ગણદેવી  રોડ, નવસારી

શ્રી રમણભાઈ મકનજી પટેલ

હોદ્દો:દાતા ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૭૩૭૩૩૮૬૮૬
સરનામું: ૧૦૧ પાશ્વ એપાર્ટમેન્ટ,  ગુલાબદાસની વાડી, લુન્સીકુઈ, નવસારી


શ્રીમતી લીલાબહેન ડી. દેસાઈ

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૯૦
સરનામું: અંબિકા નગર સોસાયટી, લુન્સીકુઈ, નવસારી

શ્રી વિરેન્દ્ર નટવરલાલ દેસાઈ

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૯૮૦૫૦૧૫૬
સરનામું: ‘મણીભુવન’ હાઉસીંગ સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, નવસારી

ડૉ. મધુરિકાબેન જશવંતરાય નાયક

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૦૨૬૩૭-૨૫૮૬૯૪
સરનામું: ૧, જલનિધિ કોમ્પલેક્ષ, મંકોડિયું-નવસારી


શ્રી કેરસી કેખશરૂ દેબુ

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૨૫૪૯૫૯૪૩
સરનામું: (એડવોકેટ) પાંચ હાટડી, નવસારી

શ્રી જશુભાઈ મગનલાલ નાયક

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૪૨૯૦૩૬૬૩૮
સરનામું: બુધિયા બિલ્ડીંગ,મહર્ષિ અરવિંદ માર્ગ,  દુધિયા તળાવ રોડ નવસારી

શ્રી અમૃતલાલ ભગવાનજી નાયક

હોદ્દો: ટ્રસ્ટીશ્રી
ફોન નંબર: ૯૪૨૬૭૪૪૨૧૯
સરનામું: ડી/૧૦૨, અનમોલ એપાર્ટમેન્ટ, ગણદેવી રોડ, નવસારી


શ્રી રાજેશભાઈ એન. ટંડેલ

હોદ્દો: આચાર્યશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૭૯૮૭૭૮૪૨
સરનામું: શેઠ એચ. સી. પારેખ નવસારી હાઇસ્કૂલ, નવસારી

શ્રીમતી અનિતાબેન મીનેષકુમાર વશી

હોદ્દો: આચાર્યાશ્રી
ફોન નંબર: ૯૪૨૭૪૭૭૮૯૦
સરનામું: એ/૧, શિવદર્શન સોસાયટી, ગણદેવી રોડ, નવસારી

શ્રીમતી કુંતલબેન એમ. દેસાઈ

હોદ્દો: આચાર્યાશ્રી
ફોન નંબર: ૯૯૭૯૬૪૫૫૯૯
સરનામું: C/O શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રાથમિક વિદ્યાલય, નવસારી


શ્રીમતી બીનાબેન કે. દેસાઈ

હોદ્દો: આચાર્યાશ્રી
ફોન નંબર: ૯૮૭૯૬૨૭૯૧૭
સરનામું: ડી. ડી. હાઇસ્કુલ ફોર ગર્લ્સ, પ્રાથમિક વિભાગ, નવસારી

શ્રી દિલીપકુમાર દયાળજી નાયક

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૦૯૯૮૦૬૭૩૪
સરનામું: ૨૦૧, કેદારનાથ એપાર્ટમેન્ટ, ચીકુવાડી, આશાબાગ, નવસારી

શ્રી વિશાલ રાજેન્દ્રભાઈ દેસાઈ

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ

ફોન  નંબર:: ૭૯૮૪૫૨૯૦૭૪
સરનામું: ૩૪,રચના રેસિડેન્સી,તિઘરારોડ,નવસારી.


શ્રી હર્ષ વિરેન્દ્ર દેસાઈ

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૮૯૮૩૩૯૯૯૪
સરનામું: ‘મણીભુવન’ હાઉસીંગ સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, નવસારી

 

શ્રી પંકજસિંહ પ્રતાપસિંહ ઠાકોર

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૪૨૬૭૭૦૧૫૫
સરનામું: આશીર્વાદ વીલા, લેવા પાટીદાર વાડીની સામે, તિઘરા રોડ, નવસારી

શ્રી કાંતિલાલ ધીરુભાઈ દેસાઈ

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦૪૩૨૦૦
સરનામું: એ-૧ મજુર મહાજન સોસાયટી, જમાલપોર, નવસારી


શ્રી ભુપેન્દ્રકુમાર રમેશભાઈ વશી

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૮૨૫૩૭૨૩૭૧
સરનામું: ભૂમિનીલ-શ્રીનાથ સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, નવસારી

ડૉ. અમુલ ટી. નાયક

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૦૨૬૩૭-૨૬૬૨૪૫
સરનામું: અલ્કા સોસાયટી, છાપરા રોડ, નવસારી

શ્રીમતી હેમા ભદ્રેશ ત્રિવેદી

હોદ્દો: આજીવન સભ્ય પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર:
સરનામું: C/O શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રાથમિક વિદ્યાલય, નવસારી


શ્રી સુરેશભાઈ જે. ત્રિવેદી

હોદ્દો: શિક્ષક પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૮૯૮૦૩૮૯૫૪
સરનામું: C/O ડી. ડી. હાઇસ્કુલ ફોર ગર્લ્સ, નવસારી

શ્રી પ્રવીણસિંહ સી. ઠાકોર

હોદ્દો: શિક્ષક પ્રતિનિધિ
ફોન નંબર: ૯૬૬૨૦૫૦૩૩૭
સરનામું:C/O શેઠ એચ. સી. પારેખ નવસારી હાઇસ્કૂલ, નવસારી